Let op: Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op gedragstherapie. Diergeneeskundige handelingen, zoals het voorschrijven van medicatie, vallen onder de Algemene Voorwaarden voor Diergeneeskunde.

Algemene Voorwaarden gedragstherapeut van Dierenarts Esther, gevestigd te Kedichem en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60607815

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Gedragstherapeut: degene die in opdracht van de cliënt een gedragstherapeutische behandeling instelt en/of adviezen geeft en/of diensten verleent met betrekking tot het gedrag van dieren, in deze mevr. E.G. van Schuur.
 • Cliënt: de wederpartij van de gedragstherapeut, zijnde de eigenaar van het te behandelen dier en/of de aanbieder van het dier die de gedragstherapeut inschakelt en daartoe opdracht geeft inzake het gedrag van het dier. Of de persoon of organisatie in wiens opdracht de gedragstherapeut diensten verleent.
 • Opdracht: een overeenkomst van opdracht tot dienstverlening in de zin van artikel 400 e.v. boek 7 BW, waarbij de gedragstherapeut zich verbindt jegens de cliënt een gedragstherapeutische behandeling in te stellen ten behoeve van huisdier(en) van die cliënt, en/of adviezen te geven of diensten te verlenen.
 • Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de cliënt inzake de uit te voeren therapie.
 • Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer (vervolg)afspraken van vooraf bepaalde tijdsduur en locatie.

Artikel 2: Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle opdrachten welke door de cliënt zijn gegeven en door de gedragstherapeut zijn aanvaard conform artikel 2, lid 2.
 2. De overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het instellen van een gedragstherapeutische behandeling en/of tot het verlenen van andere diensten zoals het geven van voorlichting en advies.
 3. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de gedragstherapeut schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.
 4. Door het maken van een afspraak gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst 

 1. De tussen de gedragstherapeut en de cliënt gesloten (behandel)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van de gedragstherapeut tot het leveren van gedegen en vakkundig advies. De gedragstherapeut voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Zij staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
 2. De gedragstherapeut heeft het recht bij het uitvoeren van de (behandel)overeenkomst gebruik te maken van derden.
 3. De cliënt dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de gedragstherapeut op te volgen.
 4. De cliënt dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door de gedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, gedragstherapeut en omgeving.
 5. Toezeggingen, in welke zin dan ook gedaan door de gedragstherapeut worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 6. Dieren, die een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht gevaccineerd te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare vaccinaties via een dierenarts.

Artikel 4: Wijziging van overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de contractperiode te verlengen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen conform artikel 2.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de behandeling daardoor worden beïnvloed. De gedragstherapeut zal de cliënt zo spoedig mogelijk hierover tevoren inlichten.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal de gedragstherapeut de cliënt hierover tevoren inlichten.
 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
 5. Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.
 6. Het annuleren van een afspraak door de cliënt dient te geschieden rechtstreeks telefonisch met de gedragstherapeut, via inspreken van het antwoordapparaat/voicemail van de gedragstherapeut of d.m.v. het sturen van een email naar de gedragstherapeut. Dit alles minimaal 48 uur voor de afspraak.
 7. De tussen de gedragstherapeut en de cliënt gesloten (behandel)overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door:
  • Het uitdrukkelijk verzoek van de cliënt;
  • Het overlijden van het te behandelen dier;
  • Een eenzijdige beslissing van de gedragstherapeut, indien de gedragstherapeut van mening is dat van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
  • Een eenzijdige beslissing van de gedragstherapeut indien het vertrouwen tussen gedragstherapeut en de cliënt op ernstige wijze is verstoord.
 8. Indien de (behandel)overeenkomst op eenzijdig verzoek van de gedragstherapeut tussentijds wordt beëindigd zal zij, alvorens hiertoe over te gaan, de cliënt hierover informeren en haar motivatie aan de klant uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
 9. Indien de (behandel)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant in rekening worden gebracht, tenzij sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de gedragstherapeut.
 10. Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:
  • De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf wegens een strafbaar feit;
  • De wederpartij handelt in strijd met het recht.

Artikel 5: Tarieven, honoraria en betaling

 1. Ter zake de uit de hoofde van de opdracht door de gedragstherapeut te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij de overeenkomst van opdracht wordt vastgesteld.
 2. Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht conform artikel 2 leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.
 3. Betaling van de nota van de gedragstherapeut geschiedt tijdig; het afgesproken bedrag dient direct aansluitend aan het huisbezoek per pin danwel contact betaald te worden. Wanneer dit niet mogelijk is als gevolg van het niet werkzaam of aanwezig zijn van de mogelijkheid per pin te betalen, dient binnen 14 dagen na het afgesproken huisbezoek het afgesproken bedrag op het rekeningnummer van Dierenarts Esther te zijn bijgeschreven. Met betrekking tot een uitgebreid telefonisch of mail advies geldt dat het bedrag ten minste 2 werkdagen voorafgaand aan de gemaakte afspraak dient te zijn overgemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet Gedragstherapeut stuurt cliënt in alle gevallen een factuur voor de kosten per email.
 4. Deelbetalingen van de vergoeding voor de gedragstherapeutische behandeling zijn alleen mogelijk na schriftelijke of mondelinge goedkeuring door de gedragstherapeut.
 5. Indien de klant de overeenkomst eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting van kracht.
 6. Indien de cliënt annuleert na ontvangst vragenlijst, wordt er 10,- euro administratiekosten in rekening gebracht.
 7. Indien de cliënt de afspraak annuleert binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak, wordt er 50% van het voor het gedragsconsult afgesproken bedrag in rekening gebracht.
 8. Indien de cliënt de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van het dier of andere zaken van overmacht, worden eventueel vooruitbetaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatiekosten gerestitueerd.
 9. Indien de gedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.
 10. Indien de debiteur in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen wordt tot incasso overgegaan. De debiteur is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente en administratiekosten, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. De gedragstherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de cliënt gewenste resultaat. Daarentegen zal de cliënt in alle redelijkheid zijn uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de gedragstherapeutische behandeling te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
 2. De gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragstherapeutische behandeling die door de cliënt wordt uitgevoerd. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de adviezen.
 3. Deelname door de cliënt aan gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid.De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier.
 4. Het sluiten van een (behandel)overeenkomst en/of het verrichten van onderzoek en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van diensten, laat geheel onverlet de risicoaansprakelijkheid van de cliënt en/of derden voor door het dier aangebrachte schade in de zin van art. 6:179 BW. De klant wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar dier geldig is.
 5. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de door de gedragstherapeut gegeven adviezen. Dit geldt voor zowel de directe als de indirecte gevolgen van de uitvoering van de adviezen.

Artikel 7: Klachten

 1. Indien de klant niet tevreden is over de gedragstherapeut of over de gedragstherapeutische behandeling, dan kan de klant een klacht indienen bij de gedragstherapeut. De gedragstherapeut zal samen met de klant proberen het probleem op te lossen.
 2. De klant is verplicht om de door de gedragstherapeut te verrichten prestatie onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De klant dient klachten over de diensten binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan de gedragstherapeut te berichten.
 3. Indien de gedragstherapeut de klacht over de prestatie gegrond bevindt, heeft de gedragstherapeut te allen tijde het recht om:
  • Indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten, of
  • Het door de klant verschuldigde bedrag te crediteren, zulks ter keuze van de gedragstherapeut.
 4. Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder de gedragstherapeut ressorteert. Op de overeenkomst tot opdracht is het Nederlands recht van toepassing, onverminderd de bevoegdheid van de gedragstherapeut een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

Artikel 8: Vertrouwelijkheid 

 1. De gedragstherapeut zal alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De gedragstherapeut behoudt het recht om eventueel gemaakt en verstrekt video- of fotomateriaal te gebruiken voor onderwijs- en studiedoeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie en ter kennis van derden wordt gebracht en er geen personen herkenbaar in beeld zijn. De gedragstherapeut zal eventueel gemaakt en aan haar verstrekt video- of fotomateriaal niet gebruiken voor andere dan hiervoor genoemde doeleinden en de gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke of mondelinge toestemming van de cliënt.
 3. De gedragstherapeut behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9: Intellectuele eigendom- en auteursrechten 

 1. Alle door de gedragstherapeut verstrekte stukken, zoals vragenlijsten, rapporten, adviezen, methoden, hulpmiddelen en richtlijnen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt inzake de gedragstherapeutische behandeling van zijn dier en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 2. De gedragstherapeut behoudt te allen tijde het eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld video opnamen die betrekking hebben op het behandelde dier. De gedragstherapeut zal deze bescheiden gedurende 3 jaren bewaren. De cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.
 3. De gedragstherapeut behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10: Wijzigingen 

 1. Indien enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst, deze voorwaarden daaronder begrepen, in strijd is met dwingend rechterlijke bepalingen, dan wel door de rechter op enige andere grond nietig worden verklaard, worden partijen geacht in plaats van de met dwingend recht strijdig of door de rechter nietig verklaarde bepaling, datgene te zijn overeengekomen wat het dichtst bij de betreffende bepaling komt zonder in strijd met de wet of nietig te zijn. Strijdigheid van enige bepaling met dwingend recht of nietigverklaring daarvan door de rechter zal nimmer de gehele overeenkomst, doch uitsluitend de betreffende bepaling betreffen.
 2. De gedragstherapeut is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. De gedragstherapeut zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treedt een wijziging jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging door gedragstherapeut is medegedeeld.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 2. Op alle (behandel)overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Ingeval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van de gedragstherapeut bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de gedragstherapeut een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

Algemene Voorwaarden gepubliceerd op 10 februari 2020